Erasmus Politika Beyanı

KTO KARATAY UNIVERSITY ERASMUS POLICY STATEMENT

KTO Karatay University (KTOKU) aims to educate its graduates as productive global citizens in the local, regional and international arena with higher education becoming a global phenomenon. KTOKÜ, with its vision of becoming a world university, sees internationalization as the most important component of its strategic goals. Believing in the universality of science, KTOKU closely follows global developments and innovations and prioritizes transparency and accountability in all its processes. It has adopted the principle of continuous improvement with ethical values, environmentally and socially sensitive approaches. The development and sharing of scientific knowledge contributes to socio-economic development and individual development for nations along with the dimension of supporting international understanding and respect.

The opportunities offered by Erasmus + programs at KTOKU are important for students and academics in all academic units and for managers and administrative staff in our administrative units. The Erasmus learning mobility activities of the students are supported by the departments, and efforts are made to create more geographical and higher education opportunity diversity by expanding the range of partners. Recognition of the courses taken in the EU countries and their processing in the content of the transcript positively supports the students' career journey. Student internship activities are valuable in the sense that students gain professional experience in the institutional field in their academic fields in the EU countries and both in terms of developing skills and gaining cultural gains. Participations related to internship activities are also included in the diploma supplement and students' experiences are officially recognized. Teaching activities enable academicians to share information about their professional fields in EU countries, to observe new and different practices, and to establish new project partnerships through the development of bilateral relations. Personnel training activities contribute mutually to institutions and individuals through mutual consultation of institutional processes and academic studies in different institutions. Apart from individual mobilities, developing projects with EU countries and other countries enables institutions and individuals to interact on a wide variety of platforms in terms of innovation and information sharing.

KTO Karatay University is the university of Konya Chamber of Commerce. For the modernization and internationalization process, KTOKU has adopted the priorities in the EU modernization agenda (EU Modernization Agenda) as a focus.  In this context; KTOKU has set targets to raise the quality of education in order to train graduates and researchers who are equipped in the field of higher education. Curricula are developed in line with the Bologna process, and the ECTS system is harmonized with EU universities. Skills gained through Erasmus programs also create added value in terms of employability of graduates and researchers in the local and global arena. Mobility and international partnerships have been identified as key indicators for improving quality. As a university established under the roof of Konya Chamber of Commerce, KTOKÜ has a wide range of stakeholders within the scope of KTO's 20,000 members, 70 professional committees and other affiliates. Thanks to the "Sector Consultancy" project implemented at our University, our students have training intertwined with the world of industry and commerce. In addition, KTOKÜ sees this power as an opportunity for university-industry cooperation, meeting its students with the business world, developing projects and projects in various sectors and innovation. An accountable and transparent governance process is carried out with regard to stakeholder satisfaction in activities conducted with other public institutions, private enterprises, NGOs and internal and external stakeholders defined in line with KTOKU's quality management principles. All of these also define KTOKÜ's motivation to create a European Training Area.

On the other hand, in the period when the Erasmus + program framework is approaching (2021-2027), KTO Karatay University aims to facilitate the digitalization process continuously and without interruption. KTOKU, which attaches great importance to digitalization and distance education, prepares and provides all kinds of infrastructures for students' access to information, has also made significant efforts to digitize workflows and reduce paperwork. At this point, it becomes even more important to create robust digital solutions, thus preparing for the fully digital management of the Erasmus + program.

 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ERASMUS POLİTİKA BEYANI

KTO Karatay Üniversitesi, KTOKÜ yüksek öğrenimin küresel bir fenomen haline gelmesi ile mezunlarını yerel, bölgesel ve uluslararası arenada üretken küresel vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. KTOKÜ, bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla uluslararasılaşmayı stratejik hedeflerinin en önemli bileşeni olarak görmektedir. Bilimin evrenselliğine inanan KTOKÜ küresel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek tüm süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön planda tutar. Etik değerlerine bağlı, çevreye ve topluma duyarlı yaklaşımlar ile öğrenen organizasyon olarak sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiştir. Bilimsel bilginin geliştirilmesi ve paylaşılması, uluslararası anlayış ve saygıyı destekleme boyutu ile birlikte uluslar açısından sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve bireysel gelişime katkı sağlamaktadır.

KTOKÜ’de Erasmus+ programlarının sunduğu fırsatlar bu amaçların gerçekleştirilmesi için tüm akademik birimlerde öğrenciler ve akademisyenler, idari birimlerimizde ise yöneticiler ve idari çalışanlar açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerin Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetleri bölümleri tarafından desteklenmekte partner yelpazesinin genişletilmesi yolu ile daha fazla coğrafi ve yükseköğrenim fırsatı çeşitliliği yaratılması için çaba gösterilmektedir. AB ülkelerinde alınan derslerin tanınması ve transkript içeriğinde işlenmesi öğrencilere kariyer yolculuğunda pozitif yönde destek olmaktadır. Öğrenci staj faaliyetleri ise AB ülkelerinde öğrencilerin kendi akademik alanlarında kurumsal sahada mesleki deneyim elde etmeleri ve gerek beceri geliştirme gerek kültürel kazanımlar anlamında değerlidir. Staj faaliyetleri ile ilgili katılımlar diploma ekine de işlenerek öğrencilerin bu deneyimleri resmi anlamda tanınmaktadır. Personel ders verme faaliyetleri akademisyenlerin mesleki anlamda alanları ile ilgili AB ülkelerinde bilgi paylaşımı, yeni ve farklı uygulamaları gözlemleyebilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yolu ile yeni proje ortaklıklarının kurulabilmesine olanak tanımaktadır. Personel eğitim alma faaliyetleri ise kurumsal süreçlerin ve akademik çalışmaların farklı kurumlarda karşılıklı istişare edilmesi yolu ile kurumlara ve bireylere karşılıklı olarak katkı sağlamaktadır. Erasmus+ programları bireysel hareketlilikler dışında ise AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile projeler geliştirme yolu ile inovasyon ve bilgi paylaşımı konularında kurumlar ve bireylere çok çeşitli platformlarda etkileşim olanağı sunmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. KTOKÜ modernleşme ve uluslarasılaşma süreci için AB modernleşme gündeminde (EU Modernisation Agenda) öncelik verilen konuları odak olarak benimsemiştir. Bu bağlamda; KTOKU Yükseköğrenim alanında donanımlı mezunlar ve araştırmacılar yetiştirebilmek amacı ile eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik hedefler belirlemiştir. Müfredatlar Bologna süreci doğrultusunda geliştirilmekte, ECTS sistemi AB üniversiteleri ile uyumlu hale getirilmektedir. Erasmus programları ile elde edilen beceriler de mezunların ve araştırmacıların yerel ve küresel arenada istihdam edilebilirliği açısından katma değer yaratmaktadır. Hareketlilik ve uluslararası ortaklıklar kalitenin artırılması için temel göstergeler olarak belirlenmiştir. KTOKÜ Konya ticaret Odası çatısı altında kurulmuş bir üniversite olarak KTO’nun 20.000 üyesi, 70 meslek komitesi ve diğer iştirakleri kapsamında geniş bir paydaş yelpazesine sahiptir. Öğrencilerimiz Üniversitemizde uygulanan “Sektör Danışmanlığı” projesi sayesinde sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Ayrıca KTOKÜ bu gücünü üniversite-sanayi işbirliği, öğrencilerini iş dünyası ile buluşturma, çeşitli sektörler ile projeler geliştirme ve inovasyon alanlarında fırsat olarak görmekte ve hayata geçirmektedir. Diğer kamu kurumları, özel teşebbüsler, STK’lar ve KTOKÜ nün kalite yönetim ilkeleri doğrultusunda tanımlanan iç ve dış paydaşlar ile yürütülen faaliyetlerde paydaş memnuniyeti önemsenerek hesap verilebilir, şeffaf bir yönetişim süreci yürütülmektedir. Tüm bunlar toplamda KTOKÜ’nün Avrupa Eğitim Alanı oluşturma motivasyonunu da tanımlamaktadır.

Erasmus + programı çerçevesinin yaklaştığı (2021-2027) ve doğada dijital olması öngörülen KTO Karatay Üniversitesi, dijitalleşme sürecinin sürekli ve kesintisiz kolaylaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dijitalleşmeye ve uzaktan eğitime çok büyük önem veren, öğrencilerinin bilgiye erişiminde her türlü alt yapıyı hazır eden ve hizmete sunan KTOKU  iş akışlarını da dijitalleştirmek ve evrak yükünü azaltmak için önemli çabalar harcadı. bu noktada sağlam dijital çözümler oluşturmak daha da önemli hale geliyor, dolayısıyla Erasmus + programının tamamen dijital yönetimine hazırlanıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Erasmus Politika Beyanı
KTO Karatay University Erasmus Policy Statement